Silver Python Skin Three Box Vanity Set

6 1/2 inches x 12 inches x 5 inchesCategory: SilverRelated Items